Allmänna villkor

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

 

Tillämplighet - Följande bestämmelser är tillämpliga på förhållandet mellan DermSilk (hädanefter kallat "Leverantör") och kunder som interagerar med och/eller gör inköp från DermSilk (nedan kallat "Kund") på www.dermsilk.com (hädanefter kallad "Webbplats").

Prenumerationsbeställningar - Prenumerationsbeställningar tillåter kunder att låsa in ett rabatterat pris på produkter och få beställningar automatiskt fakturerade och skickade med något av följande intervall: 2 veckor, 3 veckor, 1 månad, 2 månader, 3 månader, 4 månader. Vi erbjuder en problemfri avbokningsregler när som helst. Du kan avbryta via din kundkontoportal eller genom att kontakta oss via chatt, e-post eller telefon.


Avtal - Varorna och tjänsterna som säljs på webbplatsen utgör ett erbjudande från leverantören till kunden och är föremål för alla villkor som anges på webbplatsen. Alla transaktioner som görs på webbplatsen utgör acceptans av detta erbjudande.


Tillgänglighet - Alla erbjudanden från leverantören är beroende av tillgången på varor. Om någon vara/varor inte är tillgängliga vid tidpunkten för avtalet anses hela erbjudandet vara ogiltigt.


Priser

a. Alla priser som anges på webbplatsen visas i USD ($/US-dollar).
b. Alla priser är med reservation för tryck- och skrivfel. Kunden samtycker till att Leverantören inte tar något ansvar för konsekvenserna av dessa fel. I fallet med denna händelse är leverantören inte ansvarig eller skyldig att leverera varan/varorna.
c. Priserna som anges på webbplatsen är utan tillämpliga skatter eller fraktkostnader. Dessa avgifter beräknas i kassan och ska betalas av Kunden.

Betalning

a. Betalning från Kunden till Leverantören kommer att göras i förskott enligt vad som anges på Webbplatsen. Leverantören kommer inte att leverera varor förrän efter det att betalning har mottagits.
b. Leverantören har policyer för bedrägeriskydd på plats för att skydda sig mot bedrägliga beställningar och betalningar. Leverantören kan använda vilken teknik eller företag som helst efter eget gottfinnande eller denna tjänst. Om en beställning avvisas på grund av potentiellt bedrägeri, håller Kunden inte Leverantören ansvarig för eventuella förluster.
c.I händelse av en betalningsåterföring av kunden, eller om betalningen av någon anledning inte kan behandlas, ska full betalning ske omedelbart. För beställningar där Leverantören förlänger nettokreditvillkor till Kunden ska full betalning erläggas enligt dessa individuella villkor. Dessa villkor kan också specificera ränta för utestående saldon. Dessa priser kan ändras när som helst och kan variera.

 

Leverans

a. Leveransperioder som visas på webbplatsen är uppskattningar och därför inte bindande. Leverantören kommer att försöka uppfylla dessa angivna leveransdatum så mycket som möjligt, men kommer inte att hållas ansvarig av kunden för oförmåga att leverera. Oförmåga att leverera ger inte Kunden rätt att säga upp ovan nämnda avtal eller kräva någon ersättning för förluster.
b. När endast en del av en beställning är tillgänglig, har leverantören rätt att skicka en del eller behålla beställningen för att skickas komplett när hela beställningen är tillgänglig.

 

Transport och leverans

 a. Varubeställningarna från leverantören av kunden kommer att skickas till den leveransadress som kunden angett. Transport till denna adress kommer att ske på ett sätt som bestäms av Leverantören.

b. Äganderätten till risk för förlust av den/de beställda varan/varorna övergår till Kunden vid leverans.
c. Leverans definieras som det ögonblick varan/varorna överlämnas från transportföretaget till Kunden. Överlämning kan utföras direkt (överlämna varan/varorna direkt till kunden) eller indirekt (lämnar varorna/varorna vid kundens dörr).

 

Klagomål och avvikelser

a. Kunden måste kontrollera varan/varorna omedelbart vid leverans för att bekräfta att innehållet överensstämmer med orderbekräftelsen. Eventuella avvikelser måste uppmärksammas på leverantören inom 48 timmar efter leverans. Om Kunden inte informerar Leverantören om några avvikelser inom denna tidsram, bekräftar Kunden automatiskt att leveransen har slutförts i enlighet med orderbekräftelsen.
b. Om varan/varorna blir defekta inom sju (7) dagar efter leverans, samtycker leverantören till att byta ut varan/varorna och kommer att stå för fraktkostnaden för både den/de defekta varorna och ersättningsvarorna. För att kvalificera sig för denna policy måste kunden meddela leverantören och begära lämplig dokumentation för returbehörighet. Defekta varor måste returneras i originalförpackningen. c Varor som inte returneras i originalförpackningen, även om de är defekta, kvalificerar sig inte.
c. Kunden kommer inte att returnera några varor till Leverantören utan föregående godkännande och korrekt returbehörighetsdokumentation. Alla returer är efter leverantörens gottfinnande och måste ha ett auktoriserat RMA "return merchandise authorization number". Denna RMA kan begäras genom att kontakta leverantören. Returer måste vara leverantören tillhanda inom 14 dagar från RMA:s utfärdandedatum.

Force Majeure - Om Leverantören till följd av force majeure inte kan fullgöra sina förpliktelser, eller endast kan fullgöra dem med svårighet, har denne rätt att helt eller delvis avbryta eller säga upp avtalet med Kunden utan rättsligt ingripande. I sådana fall upphör förpliktelserna enligt avtalet helt eller delvis, utan att parterna har rätt att kräva ersättning för skada eller annan förmån av varandra. Vid partiell efterlevnad av Leverantören kommer Leverantören att returnera och överföra den del av köpeskillingen som hänför sig till den del som inte efterlevs.


Returförsändelser - En RMA krävs för alla returförsändelser. Kunden samtycker till att erhålla en RMA genom att följa returinstruktionerna som finns på webbplatsen. Om Kunden inte har en RMA har Leverantören rätt att vägra retursändningen. Att ta emot en returförsändelse innebär inte att leverantören erkänner eller accepterar orsaken till returförsändelsen som kunden angett. Risken för en returlevererad vara ligger kvar hos Kunden tills Leverantören har mottagit den returnerade varan.

Tillämplig lag - Skyldigheterna mellan leverantören och kunden kommer att vara föremål för lagarna i delstaten Kalifornien, med undantag för alla andra länders och staters lagar.


Allmänt

a. Om en eller flera av bestämmelserna i avtalet mellan Leverantören och Kunden – inklusive dessa allmänna villkor – är ogiltiga eller blir juridiskt ogiltiga, förblir resten av avtalet i kraft. Parterna kommer att samråda med varandra angående de bestämmelser som är ogiltiga eller anses rättsligt ogiltiga, för att göra ett ersättningsarrangemang.
b. Rubrikerna artiklar som ingår i dessa villkor tjänar endast som en indikation på de ämnen som ska omfattas av nämnda artiklar; inga rättigheter ska härledas från dem.
c. Leverantörens underlåtenhet att åberopa dessa villkor i något fall innebär inte ett avstående från rätten att göra det i ett senare skede eller i ett efterföljande fall.
d. I tillämpliga fall måste ordet "Kund" också läsas som "Kunder" och vice versa.

Språk - Dessa allmänna villkor har upprättats på engelska. I händelse av tvist angående innehållet eller innehållet i dessa allmänna villkor är den engelska texten bindande. Denna text är inte en juridisk handling.

Tvister - Eventuella tvister som kan uppstå i samband med avtalet som dessa allmänna villkor är tillämpliga på, eller i samband med efterföljande avtal relaterade till det, är föremål för lagarna i delstaten Kalifornien och får endast ställas inför behörig domstol som utsetts av leverantören.
 
Användarvillkor
Om du inte godkänner användarvillkoren som anges på webbplatsen, får du inte använda webbplatsen.


All information på webbplatsen publicerades efter leverantörens gottfinnande och kan ändras, tas bort, ändras eller ändras när som helst och utan föregående meddelande.


Leverantören garanterar inte att all information som visas på Webbplatsen är korrekt. Inga rättigheter får härledas från informationen på webbplatsen. Varje användning av webbplatsen sker på kundens egen risk. Leverantören kommer inte att hållas ansvarig för skada eller förlust som uppstår eller kan uppstå till följd av direkt eller indirekt användning av informationen som finns på webbplatsen.


All personlig information från Kunden kommer endast att samlas in av Leverantören i enlighet med Webbplatsens integritetspolicy, som publicerats.


Nedladdning eller inhämtning av information från webbplatsen sker på kundens egen risk. Kunden är ansvarig för alla skador eller förluster av datorsystem eller data som uppstår vid nedladdning av sådant material.


All information på webbplatsen är skyddad av immateriella rättigheter inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, inklusive men inte begränsat till all text, foton, bilder, logotyper, grafik och illustrationer som visas. Det är inte tillåtet att lagra någon del av webbplatsen för personligt eller professionellt bruk, rama in den eller reproducera den utan skriftligt tillstånd från leverantören.


Användning av varumärket och varumärkesrättigheterna till namnet DermSilk och användningen av varumärkesrätten till DermSilk-logotypen innehas av DermSilk. Användningen och reproduktionen av dessa tillgångar är exklusivt reserverade för leverantören och deras grupp av företag och licenser. Användning av dessa tillgångar är förbjuden utan uttryckligt skriftligt tillstånd från en auktoriserad tjänsteman hos DermSilk.


Alla villkor och användning är föremål för Kaliforniens lagar. Eventuella tvister som uppstår från användningen av webbplatsen och/eller informationen som härrör från webbplatsen kan endast ställas inför den utsedda domstolen.